Privacyverklaring

Inleiding

De Organisatie van de Gooische Rally (het OldTimer Festival van de Lionsclub Blaricum Laren), hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar deelnemers, partners en andere relaties. Persoonsgegevens worden door de Organisatie dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Organisatie tracht zich in alle gevallen aan de eisen te houden die de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In dit privacy beleid staat beschreven hoe de organisatie persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offlinesystemen waarin persoonsgegevens voorkomen.

Waarvoor gebruikt de Organisatie uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden voor de onderstaande bedrijfsdoelen verwerkt:

 • Inschrijving of plaatsing op de wachtlijst voor deelname aan het evenement;
 • Desgevraagd verstrekken van de benodigde gegevens aan autoriteiten en/of accommodaties die tijdens het evenement worden aangedaan;
 • Correspondentie over de Gooische Rally zoals:
 • Facturatie van deelname in geval van zakelijke deelname;
 • Versturen van nieuwsbrieven en informatie over het evenement;
 • Uitnodigen voor een nieuw evenement.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Organisatie?

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummers;
 • Huis of zakelijk adres;
 • Beeldmateriaal.

Deze gegevens zijn opgeslagen in de volgende systemen:

 • De website van de Gooische Rally www.gooischerally.nl. Hierop worden geen Persoonsgegevens gepubliceerd, behalve deelnemersoverzichten en uitslagen;
 • Afgeschermd e-mailsysteem (voor informatie over het evenement en nieuwsbrieven) en beveiligd betalingssysteem (voor inschrijving en betaling inschrijfgelden).

Welke persoonsgegevens bewaart de Organisatie?
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De website is het inschrijfsysteem van de Gooische Rally. Er zijn in- en exportmogelijkheden, om bijvoorbeeld lijsten te maken voor versturen van offline-materiaal aan deelnemers. Het is expliciet niet de bedoeling lijsten te exporteren en deze langere tijd te bewaren of door te geven aan mensen die normaliter geen toegang hebben tot die gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van degene die deze lijst exporteert en opslaat om te zorgen dat die gegevens correct en veilig worden bewaard. De gegevens van deelnemers kunnen alleen bekeken worden door een geselecteerd aantal commissieleden van de Lionsclub Blaricum Laren, functionarissen van de financiële administratie van de Gooische Rally, eventueel aangewezen derden en de webmaster.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
De Organisatie verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dat nodig is voor het realiseren van de bedrijfsdoelen.

Toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal
Met uw deelname aan het evenement gaat u er mee akkoord dat beeldmateriaal dat ontstaat tijdens het evenement en hieraan gerelateerde bijeenkomsten kan worden gepubliceerd (e.g. op website, social mediakanalen). Mocht u zich beroepen op uw ‘portretrecht’ dan kan de Organisatie desgevraagd beeldmateriaal van haar onlinekanalen verwijderen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Organisatie en die zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Krijgt u liever geen nieuwsbrief meer?
U kunt zich afmelden via de betreffende nieuwsbrief door dat aan de Organisatie te melden via e-mail. Afmelding is onomkeerbaar, en u ontvangt daarna ook geen praktische informatie meer over het evenement.

Heeft u het vermoeden van misbruik van uw persoonlijke gegevens?
Wanneer iemand een vermoeden heeft dat er misbruik wordt gemaakt van persoonsgegevens binnen de Organisatie, dient u dit te melden bij de organisatie zodat er waar nodig maatregelen getroffen kunnen worden. Misbruik van gegevens zal – afhankelijk van de ernst – aanleiding geven tot beëindigen van toegang tot de gegevens. Er zal daarnaast ook steeds worden onderzocht of dit misbruik voorkomen kan worden.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
De Organisatie van de Gooische Rally neemt de bescherming van uw gegevens serieus en met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van de Gooische Rally maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Vragen en klachten
Hebt u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem contact op met de Organisatie; hier kunt u terecht voor een klacht of melding. Van elke melding zullen we de nodige gegevens registreren. Daardoor kunnen we tijdens behandeling contact onderhouden.

Updates privacybeleid

De Organisatie van de Gooische Rally behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.


Updates privacybeleid.
De OTF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.
Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Home Privacy